Nghị quyết số 04/2022/HĐQT

Nghị quyết sô 04/2022/HĐQT của HĐQT về việc thông qua phân phối cổ phiếu để hoán đổi nợ