Nghị quyết của HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thành vốn