Công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 (Lần thứ 1)

Công bố thông tin cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 (Lần thứ nhất)