Thông báo về Thay đổi nội dung Đăng ký Doanh nghiệp

Ngày 14/12/2022, Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (Sửa đổi lần thứ 18) cho Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Nội dung trước khi thay đổi: Vốn điều lệ: 96.354.560.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ ba trăm năm mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Nội dung sau khi thay đổi: Vốn điều lệ: 293.885.890.000 đồng (Hai trăm chín mươi ba tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)